top of page

zásady zpracování osobních údajů

Jsem Monika Simonová, IČO: 07588461, fotografka se sídlem 17. listopadu 3981/6, 767 01, Kroměříž (dále jen jako „Já“)

Zároveň jsem správce Vašich osobních údajů a jsem zodpovědná za jejich zpracování.

 

Kontaktovat mě můžete následovně:

Email: simonovamonika@seznam.cz

Telefon: 608 929 481

Adresa: 17. listopadu 3981/6, 767 01 Kroměříž

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) splňují požadavky dle GDPR a dozvíte se v nich, jak zacházím s Vašimi osobními údaji.

 

Když poskytuji mé služby, fotím a domlouváme se na focení, tak jsem v kontaktu s lidmi a nezbytně i jejich osobními údaji. Jaké údaje zpracovávám?

- Identifikační údaje, tj. údaje, které mi umožňují Vás identifikovat tak, abych s Vámi mohla uzavřít smlouvu a mohli Vám poskytnout moje služby. Patří sem např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, fakturační adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO;

- Údaje související s poskytováním služeb, tj. údaje vznikající v souvislosti s plněním smlouvy, např. datum uzavření smlouvy, délka trvání, datum a důvod ukončení, datum úhrady ceny, historie objednávek, identifikační číslo, údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy, vč. výše cen, případně číslo bankovního účtu, datum úhrady ceny;

- Elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s Vaší návštěvou mých webových stránek, např. IP/MAC adresa zařízení, cookies, identifikátory v sociálních sítích, lokalizační údaje zařízení užívaného zákazníkem atd.;

- Kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, např. e-mailová adresa, telefonní číslo; a

- Fotky a jiný audiovizuální materiál, a to už jen z povahy služby jakou nabízím.

 

Tyto údaje se ke mně dostanou různě:

- tím, že mi je sami poskytnete, například při naší komunikaci;

- tím, že je získám z veřejně dostupný zdrojů (např. obchodní rejstřík);

- tím, že je získám při plnění mých zákonných povinností;

- tím, že je získám přitom, když navštívíte moji stránku (např. pomocí analytických nástrojů nebo cookies).

 

Ke zpracování Vašich osobních údajů musím mít právní důvod. Důvodem může být jeden z následujících:​​​​​​

Právní důvod​​​​​​​

Souhlas

Plnění ze smlouvy

Plnění právních povinností

Oprávněný zájem

Ochrana životu, zdraví a majetku

Výkon veřejné moci​​​​​​​

Vysvětlení

Osobní údaje zpracovávám, když vyjádříte souhlas s jejich zpracováním, a to po dobu, kdy tento souhlas trvá. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Příkladem může být zpracování osobních údajů při rozesílání newsletterů.

 

Osobní údaje zpracovávám, abych dostála svým závazkům ze smlouvy. Například, když uvedu vaše jméno na fakturu atd.

 

Osobní údaje zpracovávám, když plním právní povinnosti, které mi plynou zejména ze zákonů České republiky. Příkladem může být uchovávání účetních dokladů (které nutně obsahují osobní údaje) po dobu 10 let.

 

Osobní údaje zpracovávám, pokud můj oprávněný zájem na jejich zpracování převažuje v konkrétním případě Vaše práva a svobody. Takto zpracovávám například statistické údaje při vstupu na webové stránky.

 

V případě, že bych zpracování Vašich osobních údajů mohla dosáhnout ochrany těchto hodnot, jsem rovněž oprávněn Vaše údaje v nezbytné rozsahu zpracovat.

 

Tento důvod se mě netýká

Osobní údaje zpracovávám pro následující účely: 

 

Účel č. 1 - Plnění ze smlouvy

Vaše údaje zpracovávám hlavně proto, abych Vám mohla poskytnout moje služby. Takto získané údaje mi nemusíte poskytnout, následkem by však byla nemožnost uzavřít s Vámi smlouvu, a tak bych Vám ani nemohla nabídnout mé služby.

 

Vaše osobní údaje dále zpracovávám při správě vašich dotazů, vyřizování podnětů či stížností. Pokud se pro komunikaci semnou rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit. Zpracování osobních údajů je pro tento účel odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky či Vaším souhlasem, v závislosti na tom, která ze stran komunikaci iniciuje. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se publikovat recenzi, činíte tak dobrovolně a my Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Činnost – Jednání o uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o dílo nebo její plnění 

Důvod – Plnění ze smlouvy

Rozsah a doba zpracování – Zejména takto zpracovávám kontaktní údaje a údaje související se smlouvou jakož i fotky či jiný audiovizuální materiál, a to z povahy smlouvy. Osobní údaje jsou takto zpracovávány zejména po dobu smluvního vztahu. Později plyne-li to ze smlouvy.

 

Činnost – Komunikace, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací

Důvod – Souhlas či oprávněný zájem

Rozsah a doba zpracování – Zejména identifikační a kontaktní údaje. Na základě mého oprávněného zájmu takto mohu zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvního vztahu. V případě, že zpracování osobních údajů odůvodněno Vašim souhlasem, tak do odvolání souhlasu

 

 

Účel č. 2 - Plnění zákonných povinností

Některé Vaše osobní údaje zpracovávám i za účelem plnění mých zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.

 

Činnost – Plnění daňových a účetních povinností

Důvod – Plnění zákonných povinností

Rozsah a doba zpracování – Zejména takto zpracovávám kontaktní údaje a údaje související se smlouvou. Osobní údaje jsou takto zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

 

 

Účel č. 3 – Zasílání obchodních sdělení a marketing

Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o mé webové stránky či služby projevili zájem, moje reklamy na partnerských webech. Snažím se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům.

 

Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně mým oprávněným zájmem na přímém marketingu. Váš souhlas tak například potřebujeme ke zpracování cookies (jiných než těch, které zajišťují samotný chod stránky).

 

Takto zpracovávám Vaše údaje do odvolání Vašeho souhlasu. Podobně je to se zasíláním marketingových sdělení.

 

Účel č. 4 – Ochrana práv

I po ukončení smluvního vztahu mohu některé osobní údaje zpracovávat. Doba je přiměřená či dána promlčecí lhůtou stanovenou zákony. Osobní údaje jsou takto zpracovány z důvodu ochrany oprávněného zájmu nebo z důvodu ochrany životu, majetku mého či třetích osob.

 

Údaje mi k tomu účelu poskytnout nemusíte, nicméně i tak je budu za tímto účelem zpracovávat v rozsahu údajů, které už mám, a je-li to nezbytné.

 

Účel č. 5 – Provozování soutěže

Čas od času můžu provozovat zákaznickou soutěž či akci (dále jen jako soutěž) a dle parametrů dané soutěže zpracovávat i Vaše osobní údaje. Typicky jde o Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a doručovací adresu, záleží však vždy na konkrétním případu.

 

Zpracování osobních údajů pro účel provozování zákaznické soutěže a doručování výher je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se účastnit zákaznické soutěže. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak zpravidla to bude znamenat Vaše vyřazení ze soutěže.

 

 

A komu, že Vaše osobní údaje zpřístupním?

Abych mohla nabízet svoje služby kvalitně a profesionálně, potřebuju od někoho občas poradit. Věci, kterým nerozumím, svěřuji zkrátka odborníkům v dané oblasti. Zejména se tak jedná o tyto příjemce.​​​​​​​

Osoba

 

Účetní a daňoví poradci

 

 

Advokáti a právní zástupci

 

 

Poskytovatelé IT služeb

 

Orgány veřejné moci

 

 

Provozovateli sociálních sítí a vyhledávačů

Důvod zpřístupnění

V drtivé většině jde o údaje obsažené na účetních dokladech. Dělám to, aby mi připravili účetní přiznání a podání.

 

Někdy potřebuji pomoc s vymáháním práva anebo prostě poradit. V nezbytném rozsahu tak můžu zpřístupnit osobní údaje i jim.

 

Zejména z důvodu spravování databází, webových stránek atd.

 

Orgánům veřejné moci (úřadům, soudům atd.) vaše osobní údaje zpřístupním jen, když jsem k tomu nucena obecně závazným předpisem.

Na základě prohlížení mého webu či ostatních webů mohou být některé informace předávány například Facebooku či Googlu. Takto předané informace slouží zejména k lepšímu zacílení reklamy.​​​​​​​

Kde že jsou Vaše údaje uloženy? 

Většinou v bezpečí u mě samotné. Předávám-li Vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činím tak pouze za předpokladu, že Evropská komise rozhodla o tom, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedu řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

A jaké, že mám práva? Je jich celá spousta. 

Mezi předpisy, které toto upravují se řadí: 

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tj. GDPR)

- Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

A teď konkrétně. Toto jsou Vaše práva: 

- Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo získat ode mě informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsem oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

 

- Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracovávám nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na mé technické a časové možnosti.

 

- Právo na výmaz

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracovávám, a to v následujících případech:

 a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

 b) Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně; 

 c) odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní důvod) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

 d) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů);

 e) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz;

 f) existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

 g) zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

 

- Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po mě požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

- Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abych Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Avšak v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudu moci Vaší žádosti vyhovět.

 

- Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážu, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

 

- Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

 

- Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

- Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kdykoliv pak máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Stížnosti lze podávat prostřednictvím kontaktů uvedených zde.

 

 

Jak je to s údaji dětí?

Mé služby primárně nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Pokud zpracovávám jejich údaje, činím tak na základě souhlasu jejich zákonného zástupce. V případě, že je zpracovávám nedopatřením (a bez souhlasu zákonného zástupce), zajistím ihned po zjištění této skutečnosti odpovídajícími opatřeními nápravu (zejm. jejich výmaz).

 

Předpisy se mohou měnit, stejně tak mohu měnit tyto Zásady zpracování osobních údajů. Tímto si Vás dovoluji požádat, abyste s nimi zůstali seznámeni a zpravidla se s nimi seznamovali.

bottom of page